Dış Ticarette Uzmanlaşma ve Çeşitliliğin Büyümeye Etkisi:Türkiye Üzerine Bir Analiz

Authors

  • İbrahim Halil Kayalar Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi

Keywords:

Dış Ticaret, Uzmanlaşma, Çeşitlilik, Türk Ekonomisi, Ekonomik Büyüme

Abstract

Within the framework of the classical economic approach, foreign trade has a very important place in the growth and development processes of countries. The growth and development preferences of national economies are determinative on foreign trade specialization and product diversity. Companies that manufacture and export products that are specialized in a country gain a competitive advantage in the market against other companies in this field. The increase in the diversity of the specialized product also brings a competitive advantage to the companies in foreign trade and the countries in which these companies operate. Since Turkey used the closed economy model in the field of foreign trade until the 1980s, it could not reach great economic figures in the field of import-export. With the implementation of neo-liberal economic policies and the adoption of the open economy model in the country in 1980, foreign trade showed an increasing rate of development over the years. In this study, the effects of Turkey's specialization and diversity in foreign trade on economic growth were analysed with the ARDL model for the period 1995-2021. The effect of specialization in foreign trade and diversity on growth in Turkey is the aim of this study. In the study, there is a positive long-term significance between the dependent variable Gross Domestic Product and the independent variables Labor Efficiency, Capital Stock and Export Diversity Index. No long-term significance was found among other variables. When the effect of explanatory variables on Gross Domestic Product is examined, it is seen that Labor Productivity variable has the greatest effect.

References

Akel, V. ve Gazel, S. (2014). Döviz kurları ile BIST Sanayi endeksi arasındaki eşbütünleşme ilişkisi: Bir ARDL sınır testi yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (44), 23-41.

Akın, T. ve Güneş, S. (2018). İhracatın niteliğindeki artışın dış ticaret haddine etkisi: Türkiye analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 448-462.

Bozkurt, H.Y. (2013). Zaman Serileri Analizi. Bursa: Ekin Yayınevi.

Çakır, A. (2012). Cari Açık - Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Çeştepe, H. ve Çağlar, O. (2017). Ürün sofistikasyonu ve ekonomik büyüme ilişkisi: Panel veri analizi.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(13), 992-1000.

Diler, H.G. (2006). Reel döviz kurları ve dış ticaret hadleri ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Enders, W. (2010). Applied Econometric Time Series. New Jersey: John Wiley.

Eren, O. (2020). Reel döviz kurunun ikili dış ticarete etkileri: Türkiye örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü, İstanbul.

Eryüzlü, H. ve Gültekin, Ö. (2021). Ekonomik karmaşıklık endeksi-ticari krediler ilişkisi: Türkiye örneği. ÇOMÜ, 2(3), 14-19.

Grancay, M., Grancay, N. ve Dudas, T. (2015). What you export matters: Does ıt really?. Contemporary Economics, 9(2), 233-244.

Greene, W.H. (2003). Econometric Analysis. 5th Edition, New Jersey: Prentice Hall Pub.

Gujarati, D.N. (2006). Temel Ekonometri. Ü. Şenesen ve G.G. Şenesen (Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Gülmez, A. (2015). Türkiye’de dış finansman kaynakları ekonomik büyüme ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 139-151.

Güneş, S., Gürel, S.P. ve Cambazoğlu, B. (2013). Dış ticaret hadleri, dünya petrol fiyatları ve döviz kuru ilişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20), 1-18.

Hausmann, R., Hwang, J. ve Rodrık, D. (2007). What you export matters. Journal of Economic Growth, 12(1), 1-25.

Mınondo, A. (2010). Exports’ productivity and growth across spanish regions. Regional Studies, 44 (5), 569-577.

Oltulular, S. ve Terzi, H. (2006). Yüksek enflasyon enflasyon belirsizliğini artırıyor mu? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 3, 1-22.

Pazarlıoğlu M. V. ve Gürler Ö.K. (2007). Telekomünikasyon yatırımları ve ekonomik büyüme: Panel veri yaklaşımı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(508), 35-43.

Pesaran M.H., Shin, Y. ve Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326.

Şahan, G. (2022). Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığı ve Dış Ticaret: ARDL Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Tatoğlu, Y. F. (2013). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Published

2023-12-27

How to Cite

Kayalar, İbrahim H. (2023). Dış Ticarette Uzmanlaşma ve Çeşitliliğin Büyümeye Etkisi:Türkiye Üzerine Bir Analiz. Journal of International Economics, Finance and Trade, 1(2), 28–38. Retrieved from https://journaleft.com/index.php/pub/article/view/10

Issue

Section

Articles