Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında Yöneticilerin Perspektifinden En Önemli 10 Etik Zorluk

Authors

  • Feride Bal Feride Bal

Keywords:

İnsan Kaynakları Yönetimi, Etik, Etik Zorluk

Abstract

İnsan kaynakları yönetimi; örgütlerin etik bilinç oluşturmasında ve etik konularla başa çıkabilmesinde önemli bir rol oynamaktadır, İnsan kaynakları yönetimi; çalışanların çıkarlarının tarafsız bir temsilini sağlayan ve çalışanlara uygun davranışlar geliştiren, belirleyen ve hukuk, denetim, kontrol işlevlerinin etik veya yasal ihlallerin soruşturulmasına hâkim bir fonksiyondur. Bu bağlamda işletmelerde etik kavramının oluşturulması ve uygulanmasında bu derece öneme sahip olan birimin kendi perspektifinden incelenmesi, zorlukların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi araştırmanın amacını ve konusunu oluşturmaktadır. Türkiye’de insan kaynakları yönetimi uygulamasında yaşanan etik zorlukları değerlendirebilmek adına 11 işletmenin insan kaynakları yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak nitel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, literatürde sıkça kullanılan içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Çalışma kapsamında da görüşmeler metin haline getirildikten sonra öncelikle kodlar tespit edilerek belirlenen kodlarla ilgili üç alt tema belirlenmiştir. Analizler kapsamında insan kaynakları yöneticilerinin verdiği bilgiler ışığında 10 önemli etik zorluk belirlenmiş ve bunlarda üç düzeyde incelenmiştir. İnsan kaynakları yöneticilerinin değerlendirmeleri ile belirlenen etik zorluklara ilişkin çözüm önerileri de sunulmuştur. Çalışmada yapılan içerik analizi, nitel veri analiz programı Maxqda 2020 kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

References

Armstrong, M. (2020). Armstrong's handbook of human resource management practice. British: Kogan Page Publishers.

Aji, L. J., Anshori, M. I., Ludin, I., Muhammad, I., Hartini, & Ugli, Y. (2023). Human Resource Management Research in The Last 5 Years from The Scopus Database: A Bibliometric Review. Journal of EconomicGlobal, 1(1), 21-29.

Anell, B., & Wilson, T. L. (2000). The Flexible Firm and The Flexible Coworker. Journal of Workplace Learning: Employee Counselling Today, 12(4), 165-170.

Atmaca, K. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik. Sayıştay Dergisi, 63-76.

Augusta Siqueira Mathias, M., Fu, N., & José Oliveira, O. (2021). Structuring a Training-Oriented High Performance Work System: A Systematic Review on Frontline Employees in the Service Sector. Sage Journals, 20(4), 399-435.

Badiou, A. (2004). Etik. İstanbul: Metis Yayınları.

Bogale, A. T., & Birbirsa, Z. A. (2023). HR system and work ethics: A systematic review. Cogent Business & Management, 10, 1-26.

Buckley , M. R., Beu, D. S., Frink, D. D., Howard, J. L., Berkson, H., Mobbs, T. A., & Ferris, G. R. (2001). Ethical issues in human resources systems. Human Resource Management Review, 11, 11-29.

Caldwell, C., Truong, D. X., Linh, P. T., & Tuan, A. (2011). Strategic Human Resource Management as Ethical Stewardship. Journal of Business Ethics, 171-182.

Cascio, W. F., & Boudreau, J. W. (2010). Investing in people: Financial impact of human resource initiatives. Pearson.

Cragg, W. (1997). Teaching Business Ethics: The Role of Ethics in Business and in Business Education. Journal of Business Ethics, 16, 235-245.

Çetin, C., & Dinç Özcan, E. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.

Dokumacı, G. R., & Trevino, L. K. (2001). The role of human resources. Human Resource Management Review in ethics/compliance management A fairness perspective, 11, 113-134.

Elango, B., Paul, K., Kundu, S. K., & Paudel, S. K. (2010). Organizational Ethics, Individual Ethics, and Ethical Intentions in International Decision-Making. Journal of Business Ethics, 97, 543-561.

Erdem, A., & Yılmaz, E. S. (2021). Investigation of Hedonic Shopping Motivation Effective in Impulse Buying Behavior of Female Consumers on Instagram. Journal of Yasar University, 16(64), 1605-1623.

Gök, S. (2012). Etik. İzmir: Zeus Kitabevi.

Long, A., Bourke, V. J., Campbell, R., & Stroll, A. (2014). Etik Kuramları. (M. Türkeri, Çev.) Antalya: Lotus Yayınları.

Mathis, R. L., Jackson, J. H., Valentine, S. R., & Meglich, P. A, P. A. (2017). Human resource management. Cengage learning. Cengage learning.

Merriam, S. B. (2007). Qualitative Resesarch: A Guide to Desing and Implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Mumcu, A. Y. (2023). Dıscrımınatıon In Busınesses: A Study Wıth Case Studıes. İktisat İşletme ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2(2), 236-258.

Neuman, L. W. (2008). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. (S. Özge, Çev.) İstanbul: Yayınodası.

Özçelik, A. O., Sadullah, Ö., Uyargil, C., Acar, A. C., Dündar, G. İ., Atalay, İ. D., . . . Tüzüner, V. L. (2018). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Saruhan, Ş. C., & Yıldız, M. L. (2021). İnsan Kaynaklatı Yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Schuler, R. S., Budhwar, P. S., & Florkowski, G. W. (2002). International human resource management: review and critique. International Journal of Management Reviews, 4(1), 41-70.

Schumann, P. L. (2001). A moral principles framework for human resource management ethics. Human Resource Management Review, 11, 93-111.

Scott, E. D. (2016). The Ethics of Human Resource Management. J. A. Mello içinde, The Context of Strategic Human Resource Management (s. 86-100). USA: Cengage Learning.

Sığrı, Ü. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları.

Silverman, D. (2021). Nitel Araştırma Nasıl Yapılır? İstanbul: Küre Yayınları.

Srokaa, W., & Lőrinczy, M. (2015). The perception of ethics in business: analysis of research results. Procedia Economics and Finance, 34, 156-163.

Sulej, K. P. (2021). Core functions of Sustainable Human Resource Management. A hybrid literature review with the use of H-Classics methodology. Sustainable Development, 29, 671-693.

Tanjung, B. N. (2020). Human Resources (HR) In Education Management. Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal, 3(2), 1240-1249.

Tarawneh, K. (2020). Business ethics in human resources management practices and its impact on the organizational performance. Business: Theory and Practice, 21(1), 402-411.

Thite, M. (2013). Ethics and human resource management and development in a globalcontext: case study of an Indian multinational. Human Resource Development International, 16(1), 106-115.

Ulrich, D., & W., B. (2005). The HR value proposition. Cambridge: Harvard Business Press.

Vitell, S. J., & Hidalgo, E. R. (2006). The Impact of Corporate Ethical Values and Enforcement of Ethical Codes on the Perceived Importance of Ethics in Business: A Comparison of U.S. and Spanish Managers. Journal of Business Ethics, 64, 31-43.

Weaver, G. R., & TrevinÄo, L. K. (2001). The role of human resources in ethics/compliance management A fairness perspective. Human Resource Management Review, 11, 113-134.

Yılmaz, E. S. (2020). The Effects On Consumer Behavıor Of Hotel Related Comments On The Trıpadvısor Websıte: An Istanbul Case. Advances İn Hospitality And Tourism Research, 8(1), 1-29.

Yılmaz, E. S., & Bal, F. (2022). Havayolu Firmalarının Kurumsal İtibarlarının “Şikayetvar” Sitesi Üzerinden RQ Modeli ile İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 436-449.

Published

2024-06-30

How to Cite

Bal, F. (2024). Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında Yöneticilerin Perspektifinden En Önemli 10 Etik Zorluk . Journal of International Economics, Finance and Trade, 2(1), 26–31. Retrieved from https://journaleft.com/index.php/pub/article/view/21

Issue

Section

Articles