Yeşil Lojistik ve Çok Kriterli Karar Verme Üzerine İnceleme

Authors

Keywords:

Green Logistics, Green Transportation, Multi-Criteria Decision Making, Bibliometric Analysis

Abstract

Some factors, particularly the global increase in industrial production, pose a risk to sustainable living. The logistics sector is one of the sectors that pose a risk to the environment due to the consumption of fossil fuels and the high energy demand. The process of green transformation has started to address the risks of the sectors, and green transformation means sustainable living. This work is based on the Multi-Criteria Decision Making (MCDM) method and bibliometric analysis of publications on green logistics/green transportation. The publications were obtained from the Web of Science database. The publications cover the years 1997-2023. As a result of the search, 228 publications were found. In terms of categories, it can be seen that most of the publications were in the field of transportation science. Looking at the type of publication, most publications have appeared in the form of articles. Prause is the most researched researcher in this field. It can be seen that researchers from Tallinn University of Technology show the most interest in this field. The journal "Sustainability" has published the most articles in this field. Elsevier is the publisher with the most publications. The Chinese National Natural Science Foundation is the main sponsor of papers, and China is the country with the most publications. It can be seen that 39.035% of the collected publications are fully open access. It is the engineering field with the most publications in terms of research field. The study, which provides examples of the results of the bibliometric analysis, is important to delineate the general framework for MCDM and logistics-based publications. The aim of the study is to provide guidance to researchers interested in this topic. The study can be reproduced by reviewing various databases.

References

Akyıldız, N. A. (2023). Biyofilik Tasarım Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi . Kent Akademisi , 16 (2) , 879-904 . DOI: 10.35674/kent.1137707

Albayrak, G. (2023). Yeşil Ekonomi Alanında Yazında Yayınlanmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi . Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (32 (Dicle Üniversitesi'nin 50. Yılına Özel 50 Makale)) , 347-367 .

Banasik, A., Bloemhof-Ruwaard, J.M., Kanellopoulos, A. et al. (2018). Multi-criteria decision making approaches for green supply chains: a review. Flexible Services and Manufacturing Journal Flex Serv Manuf J, 30(3), 366–396. DOI: 10.1007/s10696-016-9263-5

Bennani, M., Jawab, F., Hani, Y., Mhamedi, A. and Amegouz, D. (2022). Hybrid F-SWARA and F-ENTROPY for the optimization of the weighting of the location criteria of a green logistics platform, IFAC-PapersOnLine, 55(10), 1606-1612, DOI: 10.1016/j.ifacol.2022.09.620.

Can, E. N. & Özarı, Ç. (2023). Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Karbon Muhasebesi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi . Denetişim , 0(27) , 55-71 . DOI: 10.58348/denetisim.1177406

Ceylan, A. K. (2023). Psikolojik Sermaye: Bibliyometrik Bir Analiz . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 1-13 . DOI: 10.47525/ulasbid.1195621

Cilingir, F. & Erkılıç, E. (2023). Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Yeşil Yönetim Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Trabzon Örneği . Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 63-89

Daşlı, Y. , Demir Yurtseven, E. & Türkmenoğlu, B. (2023). Violence in Health: A Bibliometric Analysis . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 268-281 . DOI: 10.47525/ulasbid.1242282

Delipınar, G. E. & Durdağ, C. (2021). Green Supply Chain Management And Trends in Logistics: Current Practices in Turkey . Beykoz Akademi Dergisi , 9 (2) , 148-156 . DOI: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/2.148-156

Demir, Y. , Çiftçi, G. E. & Tüfekçi, İ. (2023). Kadına Yönelik Ekonomik İstismara İlişkin Bibliyometrik Bir Analiz . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 13 (1) , 552-572 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.1229590

Doğan, M. (2021). Ulusal Finans Sempozyumu’nun Bibliyometrik Analizi . Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 7 (2) , 419-440 .

Dülgaroğlu, O. & Tür, E. (2023). Airbnb Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Profili . Journal of Humanities and Tourism Research , 13 (1) , 175-191 .

Fahim, F. And Mahadi, B. (2022). Answer to comments on “Green supply chain management/green finance: a bibliometric analysis of the last twenty years by using the Scopus database”, Environ Sci Pollut Res, 29, 82616, Doi: 10.1007/s11356-022-23495-7

Görgülü, Y. ve Aydın K. (2023). Kent Markalaşması Üzerine Yapılan Yüksek Lisans Tezleri: Bir Bibliyometrik Değerlendirme (2009-2022) . Turizm Çalışmaları Dergisi , 4 (2) , 27-44

Güneş, U. , Tonbuloğlu, B. , Tonbuloğlu, İ. , Yıldırım, K. & Karataş, İ. H. (2023). Educational Technology: A Bibliometric Approach . Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 57 (57) , 60-90 . DOI: 10.15285/maruaebd.1148289

Gülmez, Y. S. & Rad, S. T. (2017). Green Logistics For Sustainability . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 13 (3) , 603-614 . DOI: 10.17130/ijmeb.2017331327

Gültaş, P. & Yücel, M. (2015). Yeşil Lojistik: Yeşil Ulaşım Hizmetleri Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği . Akademik Yaklaşımlar Dergisi , 6 (2) , 70-83

Hsu, C.W., Kuo, R.J. & Chiou, C.Y. (2014). A multi-criteria decision-making approach for evaluating carbon performance of suppliers in the electronics industry. Int. J. Environ. Sci. Technol. 11, 775–784. DOI: 10.1007/s13762-013-0265-5

Ilgar, D. B. & Köprülü, O. (2023). Tüketicilerin Yeşil Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Davranışları: Silifke Örneği . Fiscaoeconomia , 7 (1) , 136-160 . DOI: 10.25295/fsecon.1120388

İnal, Ö. (2023). Yeşil Kozmetikler . Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University , 47 (2) , 1-1 . DOI: 10.33483/jfpau.1230565

Kaya Samut, P. (2023). OECD Ülkelerinin Yeşil Lojistik Performansı ile Enerji, Sağlık Ekonomisi ve Çevre İlişkisinin Analizi . Verimlilik Dergisi , Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik , 67-82 . DOI: 10.51551/verimlilik.1112577

Kaya, E. & Küçükçene, M. (2023). Türkiye'de “Liderlik” Çalışmaları (1983 - 2021): Bibliyometrik Bir Analiz . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (1) , 75-94 . DOI: 10.18026/cbayarsos.1097364

Kayacan, İ. (2023). Dijital Pazarlama: Web Of Scıence Veri Tabanının Bibliyometrik Analizi . Yalvaç Akademi Dergisi , 8(1) , 53-64 .

Konys. (2019). Green Supplier Selection Criteria: From a Literature Review to a Comprehensive Knowledge Base. Sustainability, 11(15), 4208. DOI: 10.3390/su11154208

Korucuk, S. (2018). Yeşil Lojistik Uygulamalarının Rekabet Gücü ve Hastane Performansına Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: Ankara İli Örneği . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 19 (1) , 280-299

Lazar, S., Klimecka-Tatar, D., & Obrecht, M. (2021). Sustainability Orientation and Focus in Logistics and Supply Chains. Sustainability, 13(6), 3280. DOI: 10.3390/su13063280

Liao, H., Wu, D., Huang, Y., Ren, P., Xu, Z., & Verma, M. (2018). Green Logistic Provider Selection with a Hesitant Fuzzy Linguistic Thermodynamic Method Integrating Cumulative Prospect Theory and PROMETHEE. Sustainability, 10(4), 1291. DOI: 10.3390/su10041291

Mete, E. (2020). Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Yeşil Lojistik: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (23) , 383-396 . DOI: 10.38155/ksbd.790740

Mishra, A. R., Rani, P., Krishankumar, R., Zavadskas, E. K., Cavallaro, F., & Ravichandran, K. S. (2021). A Hesitant Fuzzy Combined Compromise Solution Framework-Based on Discrimination Measure for Ranking Sustainable Third-Party Reverse Logistic Providers. Sustainability, 13(4), 2064. DOI: 10.3390/su13042064.

Nguyen, N. B. T., Lin, G.-H., & Dang, T.-T. (2021). A Two Phase Integrated Fuzzy Decision-Making Framework for Green Supplier Selection in the Coffee Bean Supply Chain. Mathematics, 9(16), 1923. DOI: 10.3390/math9161923

Örnek, A. Ş. & Gülgönül, K. (2023). Yeşil Kamu Politikaları Kapsamında Balıkesir İli Örneği. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (3) , 140-153 .

Rafigh, P., Akbari, A., Bidhendi, H. et al. (2021). A fuzzy rule-based multi-criterion approach for a cooperative green supplier selection problem. Environmental Science and Pollution Research. DOI: 10.1007/s11356-021-17015-2

Ren, X., Jiang, X., Ren, L. and Meng, L., (2023). A multi-center joint distribution optimization model considering carbon emissions and customer satisfaction[J]. Mathematical Biosciences and Engineering, 20(1), 683-706. doi: 10.3934/mbe.2023031

Saltalı A. Ö. , Aslanlar E. (2023). Bibliometric analysis on pediatric caudal anesthesia. Pediatric Practice and Research, 11(1), 7-12. DOI: 10.21765/pprjournal.1228593

Stojcic, M., Zavadskas, E., Pamučar, D., Stević, Ž., & Mardani, A. (2019). Application of MCDM Methods in Sustainability Engineering: A Literature Review 2008–2018. Symmetry, 11(3), 350. DOI: 10.3390/sym11030350

Şenocak, E. & Arpacı, İ. (2023). A Bibliometric Analysis on Nanoscience and Nanotechnology Education Research . Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi , 8 (1) , 1-30 . DOI: 10.37995/jotcsc.1202851

Tekin, M. , Öztürk, D. & Bahar, İ. (2021). Tersine Lojistiğin Bibliyometrik Analizi . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (3) , 87-100 . DOI: 10.52791/aksarayiibd.899935

Theeraworawit, M., Suriyankietkaew, S., & Hallinger, P. (2022). Sustainable Supply Chain Management in a Circular Economy: A Bibliometric Review. Sustainability, 14(15), 9304DOI: 10.3390/su14159304

Tozanli, O., Duman, G., Kongar, E., & Gupta, S. (2017). Environmentally Concerned Logistics Operations in Fuzzy Environment: A Literature Survey. Logistics, 1(1), 4. DOI: 10.3390/logistics1010004

Vazifehdan, M.N and Darestani, S.A. (2019). Green Logistics Outsourcing Employing Multi Criteria Decision Making and Quality Function Deployment in the Petrochemical Industry, The Asian Journal of Shipping and Logistics, 35(4), 243-254, DOI: 10.1016/j.ajsl.2019.12.011.

Vosviewer, Bibliyometrik görselleştirme aracı, https://www.vosviewer.com, (Erişim tarihi: 15.04.2023).

Wangsa, I.D., Vanany, I. & Siswanto, N. (2022) Issues in sustainable supply chain’s futuristic technologies: a bibliometric and research trend analysis. Environ Sci Pollut Res, 29, 22885–22912. DOI: 10.1007/s11356-021-17805-8

WoS, Web of Science, https://www.webofscience.com, (Erişim tarihi: 13.04.2023)

Yang, K., & Thoo, A. C. (2023). Visualising the Knowledge Domain of Reverse Logistics and Sustainability Performance: Scientometric Mapping Based on VOSviewer and CiteSpace. Sustainability, 15(2), 1105. DOI: 10.3390/su15021105

Yangınlar, G. & Sarı, K. (2017). İşletmeleri Yeşil Lojistik Uygulamalarına Zorlayan Sebepler Üzerine Bir Araştırma . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 6 (1) , 101-121 .

Yaşar, E. (2023). Turizm Alanında Kişilik Özellikleri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi . Journal of Humanities and Tourism Research , 13 (1) , 86-99.

Yıldırır Keser, H. & Ceyhun, G. Ç. (2023). Avrupa Yeşil Mutabakatının Denizyolu Taşımacılığı Kökenli Hava Kirliliği Yönünden İncelenmesi . TESAM Akademi Dergisi , 10 (1) , 53-72 . DOI: 10.30626/tesamakademi.1245662

Zic, J. and Zic, S. (2020). Multi-criteria decision making in supply chain management based on inventory levels, environmental impact and costs, Advances in Production Engineering & Management, 15(2), 151-163. DOI: 10.14743/apem2020.2.355.

Published

2023-06-30

How to Cite

Avşar, İlker İbrahim, & ECEMİŞ, O. (2023). Yeşil Lojistik ve Çok Kriterli Karar Verme Üzerine İnceleme. Journal of International Economics, Finance and Trade, 1(1), 29–48. Retrieved from https://journaleft.com/index.php/pub/article/view/9

Issue

Section

Articles