Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Dergimizin yazım kurallarına uymayan ve kimlik, kurum ve iletişim bilgileri içermeyen çalışmalar değerlendirme sürecine alınmadan Reddedilir.

1. Yazım: Çalışmalar, Microsoft Office Word programıyla, A4 kağıdı boyutunda yazılmalıdır.

2. Sayfa ve Karakter Yapısı: Yazı karakteri Times New Roman ve 11 punto olmalıdır. Sağ, Sol, Üst ve Alt: 2 cm, Üst ve Alt bilgi: 1 cm, İki yana yaslı, Tek satır aralıklı ve Paragraflarda ilk satır girintisi verilmemelidir. Paragraf öncesi ve sonrası 6 cm olmalıdır. Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.

3. Çalışma Uzunluğu: Çalışmalar Kaynakça ve Ekler dahil 25 sayfayı geçmemelidir.

4. Yazar & Kurum Bilgileri: Çalışmanın sistemine yüklenen ilk sürümünde yazarlarla ilgili kimlik, ORCID, iletişim ve kurum bilgileri ile çalışma proje, bildiri, tez vb. faaliyetlerden türetilmiş ise bu bilgiler makaleden ayrı olarak gönderilecek olan  başlık dosyasında yer almalıdır. Çalışmanın hakem değerlendirme süreci boyunca sisteme yüklenen yeni dosyalarda kimlik ve kurum bilgileri kesinlikle eklenmemelidir. Böyle bir durumda devam eden değerlendirme süreci sonlandırılarak çalışma, iki yeni hakeme gönderilir ve süreç yeniden başlatılır.

Hakem süreci tamamlanıp çalışma yayına kabul edildiğinde ve düzenleme sürecine alındığında yazarlardan çalışmaların kimlik, kurum ve iletişim bilgilerini içeren son sürümleri tekrar istenir. Çalışmanın son sürümünde ana başlık altında ortalanmış, ilk harf büyük ve bold olarak verilen Yazar isimlerine dipnot olacak şekilde ve yazar(lar)ın Adı Soyadı, Kurum, Şehir, Ülke, E-posta bilgileri ve ORCID numarasını içerecek şekilde yazılır. İlk sürümde yer almayan yazar vs. eklenmesine haksız yazarlık gereği kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu bilgilerin yer almadığı veya eksik olduğu çalışmalar kabul edilmeyecektir. Bu gösterimde dipnot gösterim kuralları geçerlidir. ORCID numarası almak için: https://orcid.org/

5. Çalışma İlk Sayfası: İlk sayfada Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Kimlik bilgileri kesinlikle ilk sayfada yer almamalıdır. Çalışma örneğin Türkçe dilinde yazılmışsa Türkçe başlık 17 puntoyla, hemen altında İngilizce başlık 13 puntoyla yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özetlerin başlarında Öz/Abstract ifadeleri olmalıdır. Özetler 10 punto ve italik yazılmalıdır. Özetler en az 120 kelime en fazla 200 kelime olmalıdır. Her özetin altında ayrı ayrı ve en az 3 en fazla 5 Türkçe Anahtar Kelime ve İngilizce Keywords bulunmalıdır. Özetlerde denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, vb. yer almamalıdır.

6. JEL Kodları: Ekonomi ile ilgili makalelerde en az 3 JEL Sınıflandırması kodu verilmelidir. Bu kodlara, https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php adresinden ulaşılabilir.

7. Bölüm Başlıkları: Bölümler numaralandırılmamalıdır. Tüm başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, koyu ve sola yaslı olarak yazılmalı ana başlıklar öncesinde bir satır boşluk bırakılmalı, sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Diğer başlıklardan önce ve sonra herhangi bir boşluk bırakılmamalıdır.

8. Tablo, Şekil ve Grafikler: Tablo, şekil, grafik vs.. yazım alanı içinde, ortalı olmalı ve her biri sırayla numaralandırılmalı ve isimlendirilmelidir. Tablo numara ve isimleri "Tablo 1. Tablo İsmi" şeklinde Tabloların üzerinde yazılmalıdır. Şekil, Grafik vd.’de numara ve isimler ise "Şekil 1. Şekil/Grafik İsmi" şeklinde şekil ve grafiğin altına yazılmalıdır. Tablo, şekil ve grafiklerin başlıkları sözcüklerin ilk harfi büyük olacak şekilde, koyu ve ortalanarak yazılmalıdır. Tablolar içerisindeki bilgilerin karakter büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilir. Birden fazla sayfayı aşan tablolar şekil bozukluğuna yol açmıyorsa metin içerisinde korunmalı aksi durumda çalışmanın ekler kısmına konulmalıdır. Tablo, Şekil ve Grafikler ile ilgili Açıklama ve Kaynaklar altta ortalı ve boşluk bırakılmadan ve 9 punto olarak verilmelidir. Tablo başlıklarından önce Şekil ve Grafik başlıklarından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

9. Denklem, Model ve Formüller: Denklem, model ve formüller sola yaslı yazılmalı, her biri sıralı bir şekilde numaralandırılmalı ve numaralar parantez içerisinde sağa yaslı yazılmalıdır.

10. Dipnotlar: Metin içerisinde yer verilmek istenmeyen açıklamalar son notlar yerine sayfa altında dipnotlarda gösterilmelidir. Dipnotlar iki yana yaslı, 9 punto, Times New Roman ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

11. Metin İçi Atıf: Metin içerisinde atıf yapılırken parantez içi gösterim yöntemi kullanılmalıdır. Gösterim [Yazar Soyad(ları), Yıl: Sayfa No] şeklinde olmalıdır. (Aaker, 1991: 101). Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı, 3 veya daha çok yazar isimli bildirimlerde "vd" kısaltması kullanılmalıdır. Eğer, yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerdeki atıflarda kullanılan bağlaçlar, metin dili ile uyumlu olmalıdır. Kaynağa yapılan atıf dışında, yapılacak açıklamalar, “Notlar” başlığı altında yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.

12. Kaynakça ve Ekler: Kaynakça Sonuç ve Değerlendirme kısmının hemen arkasından başlatılmalıdır. Kaynakça, APA 6.0 sistemine göre hazırlanmalıdır. Kaynaklar soyadı sırasına göre kaynakçada gösterilmelidir. Kaynakçada yer alan eserler kitap, makale vb. şekilde sınıflandırılmamalıdır. İlk satır sola yaslı, sonraki satırlar 1 cm sol içeriden başlatılmalıdır. Bunun için Paragraf seçeneğindeki "İlk satır" kısmı "Asılı" olarak değiştirilmeli ve değer olarak 1 girilmelidir. Metin içi atıf ve kaynakçanın gösterimi için örnekler aşağıda gösterilmiştir. Birden çok yazarlı çalışmalar kaynakçada gösterilirken "and" yerine "ve" yazılmalıdır. Makalede "EK" yapılacaksa 10 punto yazı boyutu ile yapılmalı ve kaynakçadan sonra yer almalıdır.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.