Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Finansal Gelişme İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği

Authors

Abstract

Bu çalışma, doğrudan yabancı yatırımlar ve finansal gelişme arasındaki nedensellik ilişkisinin ortaya çıkarılmasını amaçlamıştır. Bu bağlamda, 15 OECD ülkesinin 1980Q1- 2019Q2 dönemi verilerine dayanılarak bir örneklem oluşturulmuştur. Veri aralığı, dünyanın ve Türkiye’nin köklü dönüşüm sürecine girdiği ve küresel ekonomik sistemin entegrasyonunun büyük ölçüde arttığı bir dönemi ele almak amacıyla 1980 yılı itibari olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, ilk olarak yatay kesit bağımlılığı, homojenite ve birim kök testleri gibi diagnostik yöntemler uygulanmıştır. Ardından, Konya (2006) panel nedensellik testi ile nedensellik ilişkisinin araştırıldığı çalışma neticesinde doğrudan yabancı yatırımlardan finansal gelişime doğru herhangi bir nedensellik ilişkisine ulaşılamazken, finansal gelişmeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru yalnızca Hollanda ve Norveç için bir nedensellik ilişkisi belirlenmiştir.

References

Abzari, M., Zarei, F., & Esfahani, S. S. (2011). Analyzing The Link between Financial Development and Foreign Direct Investment among D-8 Group of Countries. International Journal of Economics and Finance, 3(6), 147-156. doi:10.5539/ijef.v3n6p148

Akkay, R. C. (2010). Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Gelişme Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. [Doktora Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Alfaro, L., Chanda, A., Özcan, S. K., & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: the role of local financial markets. Journal of International Economics, 64(1), 89-112. doi:10.1016/S0022-1996(03)00081-3

Alsmadi, A. A., & Oudat, M. S. (2019). The Effect of Foreign Direct Investment on Financial Development: Empirical Evidence from Bahrain. Ekonomski pregled, 70(1), 22-40.

Al-Yousif, Y. K. (2002). Financial development and economic growth: Another look at the evidence from developing countries. Review of Financial Economics, 11(2), 131-150. doi:10.1016/S1058-3300(02)00039-3

Aslan, A., Altınöz, B., & Esmeray, M. (2019). Finansal Gelişmenin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(3), 649-659. doi:10.17130/ijmeb.2019355043

Ayanwale, A. B. (2007). FDI and Economic Growth: Evidence from Nigeria. AERC Research Paper 165, 1-42.

Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253. doi:10.2307/2297111

Bulut, E. (2019). Endüstri 4.0'ın Gelişimi, Türkiye ve Dünya Üzerindeki Olası Etkileri. Aydın.

Çetin, M., & Şeker, F. (2014). Ticari Açıklık ve Finansal Gelişmenin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 125-147.

Chen, H., Hongo, D. O., Ssali, M. W., Nyaranga, M. S., & Nderitu, C. W. (2020). The Asymmetric Influence of Financial Development on Economic Growth in Kenya: Evidence From NARDL. SAGE Open, 10(1), 1-17. doi:10.1177/2158244019894071

Çoban, S., & Küsmez, T. (2021). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Özgürlük Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 5(8), 135-156.

Deidda, L., & Fattouh, B. (2002). Non-linearity between finance and growth. Economics Letters, 74(3), 339-345. doi:10.1016/S0165-1765(01)00571-7

Desai, M. A., Foley, C. F., & Rines, J. H. (2006). Capital controls, liberalizations, and foreign direct investment. The Review of Financial Studies, 19(4), 1433-1464.

Ganda, F. (2020). Effect of foreign direct investment, financial development, and economic growth on environmental quality in OECD economies using panel quantile regressions. Environmental Quality Management, 30(2), 89-118. doi:10.1002/tqem.21715

Gözüküçük, M. F. (2020). Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Büyüme. İstanbul.

Guru, B. K., & Yadav, I. S. (2019). Financial development and economic growth: panel evidence from BRICS. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 24(47), 113-126. doi:10.1108/JEFAS-12-2017-0125

Har, W.-M., Teo, K.-L., & Yee, K.-M. (2008). FDI and Economic Growth Relationship: An Empirical Study on Malaysia. International Business Research, 1(2), 11-18.

Henri, N., Luc, N. N., & Larissa, N. (2019). The Long-run and Short-run Effects of Foreign Direct Investment on Financial Development in African Countries. African Development Review, 31(2), 216-229. doi:10.1111/1467-8268.12379

Henry, P. B. (2000). Do Stock Market Liberalizations Cause Investment Booms? Journal of Financial Economics, 58(1).

Hermes, N., & Lensink, R. (2003). Foreign direct investment, financial development and economic growth. Journal of Development Studies, 40(1), 142-163. doi:10.1080/00220380412331293707

İnal, V., & Beşel, F. (2018). Doğrudan Yabancı Yatırım-Finansal Gelişme-Ekonomik Büyüme İlişkilerinin Nedensellik Analizi. 5. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, (s. 165-171). Niğde.

Kandır, S. Y., İskenderoğlu, Ö., & Ünal, Y. B. (2007). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 311-326.

Kasa, H., & Arslan , G. (2020). Endüstri 4.0 Kapsamında Teorik Bir Analiz: Türkiye Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1810-1826.

Kesbiç, Ö. Ö. (2020). Üretimde Dijital Dönüşüm ve Etkileri: Türkiye Ekonomisi Açıısndan Analiz. Manisa.

King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance, entrepreneurship and growth: Theory and evidence. Journal of Monetary Economics, 32(3), 513-542. doi:10.1016/0304-3932(93)90028-E

Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. doi:10.1016/j.econmod.2006.04.008

Kurt, A. (2020). Dijital Dönüşümün Ekonomiye Etkileri: Türkiye Ekonomisi’ne Yansımaları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(30), 3085-3109.

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42. doi:10.1016/0304-3932(88)90168-7

Moosa, I. A. (2002). Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice. New York: Palgrave.

Mtar, K., & Belazreg, W. (2021). Causal Nexus Between Innovation, Financial Development, and Economic Growth: the Case of OECD Countries. Journal of the Knowledge Economy, 12, 310-341. doi:10.1007/s13132-020-00628-2

Nwosa, P. I., & Emma-Ebere, O. O. (2017). The Impact of Financial Development on Foreign Direct Investment in Nigeria. Journal of Management and Social Sciences, 6(1). doi:10.53704/jmss.v6i1.118

Okatan, D., & Yıldırım, Y. (2021). Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Turizm Sektörüne Yansımaları: Literatür İncelemesi. Journal Of Tourısm Intellıgence And Smartness, 4(2), 168-185.

Osei, M. J., & Kim, J. (2020). Foreign direct investment and economic growth: Is more financial development better? Economic Modelling, 93, 154-161. doi:10.1016/j.econmod.2020.07.009

Özgür, M. I., & Demirtaş, C. (2015). Finansal Gelişme ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. Social Sciences, 10(3), 76-91. doi:10.12739/NWSA.2015.10.3.3C0129

Özışık, T., & Şahin, B. (2022). Endüstri 4.0 teknolojilerinin iş gücü ve işin geleceğine etkileri. Research Artıcle , 9(2), 81-96.

Özsoylu, A. F. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(1), 41-64.

Patrick, H. T. (1966). Financial development and economic growth in underdeveloped countries. Economic Development and Cultural Change, 14(2), 174-189. doi:10.1086/450153

Pegkas, P. (2015). The impact of FDI on economic growth in Eurozone countries. The Journal of Economic Asymmetries, 12(2), 124-132. doi:10.1016/j.jeca.2015.05.001

Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Cesifo Working Paper no. 1229, 1-40.

Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-section Dependence. Journal of Applied Economics, 22, 265-312. doi:10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x

Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogenity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93. doi:10.1016/j.jeconom.2007.05.010

Ramizov, H. (2019). Endüstri 4.0 ‘In Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi: Türkiye Ekonomisi Analizi. Manisa.

Rasgen, M., & Gönen , S. (2019). Endüstri 4.0 Ve Muhasebenin Dijital Dönüşümü. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 2898-2917.

Reid, R. (2010). Financial Development: A Broader Perspective. ADBI Working Paper 258.

Schumpeter, J. A. (1911). The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press.

Shahbaz, M., Nasir, M. A., & Lahiani, A. (2020). Role of financial development in economic growth in the light of asymmetric effects and financial efficiency. International Journal of Finance & Economics, 27(1). doi:10.1002/ijfe.2157

Shahbaz, M., Nasir, M. A., & Roubaud, D. (2018). Environmental degradation in France: The effects of FDI, financialdevelopment, and energy innovations. Energy Economics, 74, 843-857. doi:10.1016/j.eneco.2018.07.020

Sözen, M., & Mescioğlu, T. (2019). Endüstri 4.0’In İtici Güçlerinin Türkiye Ve Çin Üzerindeki Etkileri. International Journal of Social Inquiry, 12(1), 287-315.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1983). Incentive Effects of Terminations: Applications to the Credit and Labor Markets. The American Economic Review, 73(5), 912-927.

Swamy, P. A. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica, 38(2), 311-323. doi:10.2307/1913012

Tiwari, A. K., & Mutascu, M. (2011). Economic Growth and FDI in Asia: A Panel-Data Approach. Economic Analysis and Policy, 41(2), 173-187. doi:10.1016/S0313-5926(11)50018-9

Tok, A. (2020). Endüstri 4.0'ın Türkiye Ekonomisine Olası Katkıları: Olumlu ve Olumsuz Etkileri. Niğde.

Ustaoğlu, E. (2021). Yabancı Yatırım, Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 681-710. doi:10.17130/ijmeb.840733

Yeboua, K. (2019). Foreign direct investment, financial development and economic growth in Africa: evidence from threshold modeling. Transnational Corporations Review, 11(3), 179-189. doi:10.1080/19186444.2019.1640014

Yeşiltaş, C., & Artar, O. (2021). Ekonomideki Dijital Dönüşüm ve İstihdam Üzerindeki Etkisi. 2(1), 43-52.

Yıldıran, M. (2010). Yabancı Sermaye Yatırımlarının Finansal Risk Unsurlarına Bağımlılığının Analizi: Uluslararası Karşılaştırmalar. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 1-20.

Yılmaz, A., Arıcıoğlu, M. A., & Yiğitol, B. (2020). Endüstri 4.0 Üzerine Yöntem Ve Literatür Çalışması: Türkiye’deki Lisansüstü Tez Çalışmaları. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(57), 293-322.

Yüksel, B., & Kibritçi Artar, O. (2022). Türkiye'de Dijitalleşme ve Ülke Ekonomisi Üzerindeki Olası etkilerinin Değerlendirilmesi. Araştırma Makalesi, 3(2), 99-116.

Zhang, L. (2017). The knowledge spillover effects of FDI on the productivity and efficiency of research activities in China. China Economic Review, 42, 1-14. doi:10.1016/j.chieco.2016.11.001

Published

2023-12-27

How to Cite

Öztürk, A., Tanır, H., & Eryılmaz, S. (2023). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Finansal Gelişme İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Journal of International Economics, Finance and Trade, 1(2), 52–65. Retrieved from https://journaleft.com/index.php/pub/article/view/16

Issue

Section

Articles